afra-home.com

همه چیز از یک نخ شروع شد!

درسال 1379 همه چیز را از تولید نخ شروع کردیم.

تولید نخ پلی استر(تکسچرازینگ) ابتدای کار مابود سپس در سال 1386 پارچه های پلوش و دیگر فرآوردهای نساجی را تولید نمودیم.


درسال 1389 افرا متولدشد. محصولی از رنگ، هنر و دانش. افراهوم نتیجه سال ها تحقیق و توسعه کارشناسان و مهندسان مابود و مانند درختی استوار، شاخه های رنگارنگ و زیبایی در دل خود به وجود آورد.